Ransta

Ransta ligger i södra delen av kommunen. En mysigt ort som sträcker armarna mot omvärlden. Här stannar tåget och de böljande fälten blandas med lummiga skogspartier.

Ransta tätort har ett strategiskt bra läge mellan städerna Sala och Västerås och har en befolkning på cirka 860 personer (2020). Järnvägen går igenom samhället och trafikeras av tåg norrut till Sala och söderut till Linköping via Västerås.

Service finns i form av grundskola, förskola, mataffär, bensinmack samt ett mindre antal verksamheter. I Ransta finns ett rikt föreningsliv med bygdegård, PRO och idrottsföreningar som nyttjar idrottsplatsen Mullevi. Både större utbyggnadsområden och mindre förtätningar bedöms kunna bidra till Ranstas utveckling. Ransta kommer även fortsatt att vara en av kommunens mest strategiska platser med goda möjligheter till persontransport på järnväg. I Sala kommuns översiktsplan beskrivs det att Ransta ska kunna byggas ut på båda sidor av järnvägen med nya bostadsområden och en ökad service samt ökad tillgänglighet till ortens gröna områden för rekreation. En förutsättning är att en övergång eller passage vid stationen och även norr om tätorten anordnas.

Kommunen ser också positivt på att utreda möjligheten att etablera verksamhetsområden i Ransta med god tillgänglighet till tåg som färdmedel och nära tillgång till riksväg 56. Den fysiska kopplingen mellan Ransta och Kumla kyrkby ska stärkas genom en gång- och cykelväg.